Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCII. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.sklep.andrzejjedynak.pl jest Andrzej Jedynak, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa, NIP: 1130007892, REGON: 012065438, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@andrzejjedynak.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.sklep.andrzejjedynak.pl

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celach marketingowych (np. Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@andrzejjedynak.pl

V. PLIKI "COOKIES"
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.sklep.andrzejjedynak.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Klauzura informacyjna RODO

Administrator danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że Andrzej Jedynak, działający pod firmą Andrzej Jedynak, ul.27 Grudnia 39
04-665 Warszawa, tel. kontaktowy: 692 480 192, adres e-mail: sklep@andrzejjedynak.pl, jest administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji na stronie internetowej oraz składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, realizowanego na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówień, stworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych dokumentów wymaganych w związku z rejestracją prowadzonych transakcji handlowych. Z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zarejestrowania konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych dokonanie tych czynności nie będzie możliwe.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Państwa dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia na to zgody dotyczące Państwa dane osobowe będą również przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu ip, plików cookies oraz danych automatycznie przekazywanych przez Państwa przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do Państwa potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).

Podane przez Państwa dane mogą być wykorzystywane również do prowadzenia marketingu internetowego usług, w tym przekazywania Państwu informacji handlowych, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Niewyrażenie przez Państwa zgody marketingowej nie pozbawia Państwa możliwości skorzystania ze sklepu internetowego.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdym czasie odwołać, wysyłając wiadomość mail na adres

e-mail: sklep@andrzejjedynak.pl. Jeżeli odwołają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do

świadczenia danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Państwa zgoda, to tej usługi nie będziemy mogli zrealizować.

Możemy także przetwarzać Państwa dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład wynikającego z przepisów podatkowych.

Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas, w którym realizowane jest Państwa zamówienie a także okres, przez który państwo mogą  skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy po zrealizowaniu zamówienia.

Po wykonaniu zamówienia dane mogą być dalej przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia Państwa innych zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, zgłaszania roszczeń, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania zamówionej informacji marketingowej.   

 

Odbiorcy danych

W celu realizacji Państwa zamówienia, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji, przy pomocy których działamy
(np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania Państwa zlecenia, obsługi Państwa konta oraz przekazania Państwu informacji marketingowych - o ile wyraziliście Państwo na to zgodę.

Możemy jednak ujawnić Państwa dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego  uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

 

Prawa, które Państwu przysługują

 

Mogą Państwo w każdej chwili:

1)    wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;

(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)

2)    żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;

3)    żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

4)    żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)

5)    żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;

(np. zaprzestania przetwarzania przez konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec nich)

6)    żądać przeniesienia przez nas Państwa danych osobowych;

(jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)

7)    sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;

(z uwagi na Państwa szczególną sytuację albo wobec stosowania marketingu bezpośredniego)

8)wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

 

Dane do kontaktu

Skorzystać z powyższych praw mogą Państwo w szczególności przez kontakt z Nami poprzez e-mail sklep@andrzejjedynak.pl . Zachęcamy również do kontaktu w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości (pod tym samym adresem e-mail).