Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.ANDRZEJJEDYNAK.PL


I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
IX. Gwarancja
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Ochrona danych osobowych

XIV. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.andrzejjedynak.pl prowadzony jest przez Andrzeja Jedynaka wykonującego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa, NIP: 1130007892, REGON: 012065438, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@andrzejjedynak.pl, tel. 692 480 192.

2. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także warunki rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. W szczególności Regulamin określa zasady realizacji Subskrypcji oraz prawa i obowiązki Subskrybenta oraz Usługodawcy.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.  Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacja ich postanowień w czasie składania Zamówienia. Przez żądanie otrzymania Usług Elektronicznych, w tym Subskrypcję Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem Internetu na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz w innych państwach.

7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową obejmującą różnego typu artykuły odzieżowe. Dokładny opis każdego z Produktów dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.andrzejjedynak.pl/ .

8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad prawnych. Produkty zamieszczone w ofercie Sklepu są produkowane przez Sprzedawcę oraz przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, które wykonują je na indywidulane zlecenie Sprzedawcy.  

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE

1.   DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.   FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.andrzejjedynak.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.andrzejjedynak.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4.   KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.   KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.   KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7.   NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie, z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas rejestracji w bazie Subskrybentów.

8.   PLIKI COOKIES - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z serwisu internetowego Usługodawcy.

9.   PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

12.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklep.andrzejjedynak.pl.

13.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Andrzej Jedynak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Jedynak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa, NIP: 1130007892, REGON: 012065438.

14.    SUBSKRYBENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę Subskrypcji.

15.    SUBSKRYPCJA - usługa cyklicznego przesyłania Newslettera drogą elektroniczną.

16.    ŚWIĘTO - każdy z dni wolnych od pracy, które zostały wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 poz. 90).

17.    UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

18.    USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

19.    USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

20.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie,
  c) korzystanie z Newslettera.

2.     Usługobiorca żądając świadczenia Usług Elektronicznych zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną podaniem przez Klienta błędnych lub nieprecyzyjnych danych.

3.     Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w pkt III.1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.       Możliwość otrzymania świadczenia Usług Elektronicznych ma każdy użytkownik Internetu, który spełnia następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.     Usługi Elektroniczne dostarczane przez Usługodawcę ani systemy teleinformatyczne służące do prowadzenia Sklepu nie mogą być wykorzystywane przez Klientów do podejmowania działań naruszających obowiązujące przepisy prawa, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.       Po otrzymaniu adresu poczty elektronicznej Subskrybenta Usługodawca prześle na podany adres poczty elektronicznej e-mail autoryzujący. Po dokonaniu autoryzacji, Subskrybent może otrzymywać Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.       Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

6.       W ramach usługi Newslettera do Subskrybenta będzie wysyłana w szczególności informacja handlowa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podając swój adres e-mail oraz akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.       Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z Subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez kliknięcie odpowiednio opisanego łącza, które jest dostępne w wiadomości wysłanej w celu weryfikacji adresu e‑mail osoby zainteresowanej Subskrypcją lub kliknięcie odpowiednio opisanego łącza zamieszczonego we wiadomości zawierającej Newsletter.

8.       Usługodawca zastrzega, iż Newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji.

9.     Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

10.  W ramach usługi Newslettera Usługodawca może w szczególności przesyłać informacje z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym informacje o nowych produktach, promocjach lub promocjach produktów oferowanych przez Andrzeja Jedynaka. Za pośrednictwem Newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.     Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.     Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

5.     W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6.     Zamówienia można składać:

a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.andrzejjedynak.pl) - 24 godziny na dobę przez cały rok,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@andrzejjedynak.pl,

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 692 480 192.

7.     W przypadku Zamówień, które mają być dostarczone do miejscowości leżących poza terytorium Polski prosimy o ich składanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@andrzejjedynak.pl.

8.     W celu złożenia Zamówienia poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień, Klient dokonuje wyboru spośród Produktów przedstawionych w witrynie Sklepu, a następnie dodaje je do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. W czasie kompletowania zamówienia w okienku „KOSZYK" po wciśnięciu opcji „ZOBACZ KOSZYK" podawana jest informacja dotycząca wybranych Produktów, ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej ceny Zamówienia.

9.     Po skompletowaniu wszystkich Produktów objętych Zamówieniem, Klient wybiera opcję „REALIZUJ ZAMÓWIENIE" a następnie dokonuje wyboru, czy składa Zamówienie za pośrednictwem Konta (po zalogowaniu lub zarejestrowaniu), czy z pominięciem logowania do Konta.

10.  Po uzupełnieniu wszystkich danych wymaganych w formularzu Zamówienia danych Klient zatwierdza Zamówienie. 

11.  Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas składania Zamówienia. Wskazana informacja stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania Zamówienia i nie jest równoznaczna z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

12.  Sprzedawca weryfikuje dostępność towaru objętego Zamówieniem. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów wskazanych w Zamówieniu, Klient jest o tym informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może anulować Zamówienie, żądać zrealizowania Zamówienia bez brakujących Produktów, zgodzić się na dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia lub wybrać inny Produkt na miejsce brakującego.

13.  W przypadku, jeżeli Produkty objęte Zamówieniem są dostępne, Sprzedawca za pomocą wiadomości e-mail niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego treścią. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail.

14.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt V.13 Regulaminu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15.  Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są utrwalane, zabezpieczane i przechowywane przy użyciu systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do prowadzenia Sklepu. Klient otrzymuje kopię postanowień Umowy Sprzedaży w formie informacji przesłanych na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji lub składania Zamówienia. Ponadto Klienci zawierający Umowę Sprzedaży Produktu za pośrednictwem Konta mogą uzyskać dostęp do warunków Umowy Sprzedaży Produktu przy wykorzystaniu Konta. Regulamin i Warunki Zakupu stanowiąe integralną cześć umów zawieranych z Klientami są dostępne na stronie internetowej, pod adresem: http://sklep.andrzejjedynak.pl/.

16.  Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki.

17.    Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 89 1020 1127 0000 1702 0010 0297 ( PKO BP ) Andrzej Jedynak, ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa, NIP: 1130007892. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr" oraz podać numer zamówienia.

3. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze Produkty objęte Zamówieniem wysyłane są po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

6.  Zamówienia, które mają zostać dostarczane do miejsc leżących poza granicami Polski mogą być opłacone przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy i będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.  

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. W przypadku Produktów, które mają być dostarczone poza granicami Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie, zależnie od charakteru Produktów wchodzących w skład Zamówienia oraz miejsca dostawy. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego w Zamówieniu, o którym mowa w pkt V.11 Regulaminu.

3. Dla Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 1000 złotych (PLN) Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Produktu.

4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem jednej z firm kurierskich z którymi współpracuje Sprzedawca (m.in. UPS, Fedex, DHL).

5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 2 do 3 Dni Roboczych.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).


VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.   Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@andrzejjedynak.pl
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.   Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3.   Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania Newslettera bez wcześniejszego powiadomienia.

IX. GWARANCJA  

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja obejmuje wady Produktu, które zostały zgłoszone przez Klienta do Sprzedawcy w okresie 12 miesięcy od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

3.  Zgłoszenia wad wynikających z gwarancji należy dokonać na adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy: sklep@andrzejjedynak.pl lub pisemnie na adres: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa.

4. Na podstawie gwarancji Klient może domagać się od Sprzedawcy usunięcia wady Produktu. Sprzedawca usuwa wadę przez naprawę lub wymianę Produktu na wolny od wad.

5.  W celu wykonania uprawnień z gwarancji Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w terminie określonym w pkt IX.2 Regulaminu oraz dostarczyć Produkt objęty gwarancją na koszt Sprzedawcy pod adres: ul. 27 Grudnia 39, 04‑665 Warszawa.

6.  Po otrzymaniu informacji o stwierdzeniu wady oraz dostarczeniu Produktu zgodnie z pkt IX.5 Regulaminu Sprzedawca zapoznaje się ze stanem Produktu i weryfikuje, czy wada powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Jeżeli wada powstała z innych przyczyn, może on odmówić realizacji roszczeń z gwarancji.

7.  Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę na Produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową Umową Sprzedaży, w szczególności określnych w rozdziale X Regulaminu.


X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.).

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@andrzejjedynak.pl lub pisemnie na adres: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa. Druk reklamacji do pobrania TUTAJ.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa. Prosimy o odesłanie Produktów objętych reklamacją w oryginalnym opakowaniu, wraz z metkami, etykietami oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą). Wskazane wymogi stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji, chociaż mogą usprawnić proces jej rozpatrywania.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e‑mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

2.  W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@andrzejjedynak.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną spowodowaną:

a)   działaniem siły wyższej,

b)  awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta,

c)   jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem, awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący  Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności w formie listownej, pod adres: Andrzej Jedynak, ul. 27 Grudnia 39, 04‑665 Warszawa. Wzór odstąpienia od umowy do pobrania TUTAJ.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

3. Do zachowania terminu określonego w pkt XI.2 Regulaminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa. Prosimy o odesłanie Produktów objętych reklamacją w oryginalnym opakowaniu, wraz z metkami, etykietami oraz dowodem zakupu (w szczególności z paragonem lub fakturą).

4.  Prosimy o odsyłanie Produktu w stanie nie noszącym oznak użytkowania wraz z przyczepioną metką. Informujemy, że Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.  Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności zgodnie z pkt XI.5 Regulaminu do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. X.1 Regulaminu ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. W przypadku dostarczenia grupy produktów objętych jedną umową termin na odstąpienie od umowy zaczyna biec z chwilą odebrania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę ostatniego Produktu, partii lub części Produktu.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.andrzejjedynak.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Andrzeja Jedynak, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa, NIP: 1130007892, REGON: 012065438. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.andrzejjedynak.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.andrzejjedynak.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku świadczeniem Usług Elektronicznych oraz zawarciem i wykonaniem Umów Sprzedaży jest Andrzej Jedynak, prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą: ANDRZEJ JEDYNAK, adres prowadzenia działalności: ul. 27 Grudnia nr 39, 04‑665 Warszawa, NIP: 1130007892.

2.   Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych oraz informacje o prawach przysługujących podmiotowi danych, a także inne informacje istotne w punktu widzenia ochrony danych osobowych są dostępne w Klauzuli Informacyjnej oraz Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej http://www.andrzejjedynak.pl/.

3.   Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych podanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, w szczególności do zrealizowania Usług Elektronicznych wymienionych w pkt III.1 Regulaminu oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego oraz obrony przed roszczeniami prawnymi.

4.   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy. Po wykonaniu umowy dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że Administratorowi Danych będzie przysługiwało uprawnienie do ich dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej, w szczególności w celu realizacji roszczeń prawnych.

5.   Administrator Danych nie będzie udostępniał powierzonych danych osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek, firm obsługujących systemy przetwarzania informacji przy pomocy których Administrator Danych świadczy usługi (np. podmiotom administrujących naszą stroną internetową) oraz innym podmiotom w celu obrony uzasadnionego interesu Administratora Danych, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

6.   Subskrybentowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu może być zrealizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych wiadomości na adres sklep@andrzejjedynak.pl. Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje zakończenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę / Usługodawcę  podlegają prawu polskiemu.

2.     W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej http://sklep.andrzejjedynak.pl/. W takim przypadku Usługodawca prześle Usługobiorcy zaktualizowaną wersję Regulaminu na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z ze świadczenia usług w sposób wskazany w pkt VIII.1 Regulaminu.

4.     Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5.     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

6.     Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. XIV.7 Regulaminu.

7.     Sądowe rozstrzyganie sporów:

a.   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym  Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b.   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym  Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.